flash

Трговска политика и прашања поврзани со СТО

trade

Со порастот на глобалната трговија, трговската политика и прашањата поврзани со Светската трговска организација (СТО) стануваат главна цел на економиите во развој и транзиција, во насока на  придружување кон трендовите на одржлив економски развој на развиените земји.

Нашата експертиза ги покрива следните области:

 • Пристапување кон Светската трговска организација (СТО);
 • Измени во законодавството и поставување национални стандарди со цел исполнување на условите за пристап кон СТО;
 • Поддршка при трговски преговори;
 • Регионална економска интеграција – поддршка при основање царинска унија;
 • Олеснување на процесот на трговија  / царина;
 • Проценка на сообразност (акредитација, лаборатории за сертификација и тестирање) што опфаќа прашања во врска со санитаријата и фитосанитаријата / технички бариери во трговијата (ТБТ);
 • Метрологија;
 • Стандарди и норми што опфаќаат прашања во врска со санитаријата и фитосанитаријата / технички бариери во трговијата (ТБТ);
 • Поддршка на производителите за прашања во врска со санитаријата и фитосанитаријата;
  Поддршка на производителите за прашања поврзани со техничките бариери на трговијата (ТБТ);
 • Интелектуална сопственост (индустриска сопственост, авторско право / сродни права);
 • Трговија и услуги;
 • Политика на конкурентност;
 • Трговија и животна средина;
 • Инструменти за заштита на трговијата  (решавање спорови, транспарентност)  и јавните набавки;
 • Развивање на капацитетите во согласност со техничките регулативи;
 • Промовирање  на  трговијата.

 • http://gpm.com.mk/upload/ugg170.asp