• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

СТРУЧНА ПОДДРШКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА СИСТЕМСКА ЕВАЛУАЦИЈА НА ЧЕТИРИГОДИШНАТА ОДРЕДБА ЗА СОО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во рамките на ЕФО, FWC за Република Македонија, со цел да се подготви и изведе заедничка евалуација на четиригодишната СОО програма, експерти на ГПМ Консалтинг како дел од експертски тим на конзорциум, беа вклучени во процесот на евалуација што резултираше со подготовка на практични и достапни инструменти за систематско повратни реакции од главните корисници на четиригодишната СОО програма. Евалуацијата беше замислена како појдовна точка за академско истражување на повисоко ниво на процесот на промени кои се имаат случено во образовниот систем во последните две децении и истата беше вклучена во магистерските тези на најмалку два члена на СОО Центарот.