• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ ВО СОРАБОТКА СО B.R.L. INGENIERIE УСПЕШНО JA КОМПЛЕТИРА ОЦЕНКАТА НА ВЛИЈАНИЕ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОЦЕНКАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО (СОЦИЈАЛНОТО) ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА „ЛУКОВО ПОЛЕ, ЗАФАТ НА КОРАБСКИ ВОДИ И МХЕ ЦРН КАМЕН“