• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Република Македонија 5.000 A: 40 раб.ден B: 100% KNAUF Радика ДООЕЛ KNAUF Радика ДООЕЛ 01.03.2008 - 30.04.2008 БЕЗ ПАРТНЕР

ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НОВ ЦАРИНСКИ ЗАКОН

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Главна цел е да се овозможи техничка помош за имплементација на новиот царински закон и регулативите за имплементација на царинскиот закон чија цел е забрзување на процедурите за увоз и извоз на клиентот, да се намали времето за вршење на царинските формалности и да се зголеми меѓународната трговија.

Специфични цели

Изработка на анализа, проценка на влијанието на трговијата и обука за имплементација на новиот царински закон и регулативите за имплементација на новиот царински закон особено постапките за царинско одобрување, правила за потекло и имплементација на поедноставени постапки на царинење.

 

 

ВИД НА УСЛУГА

За имплементација на проектот беа најмени два царински експерти.

Техничката помош најконкретно беше насочена кон:

(1) Анализа на новиот царински закон и регулативите за имплементација на царинскиот закон;

(2) царинско одобрување;

(3) Правила за потеклото;

(4) Поедноставени постапки на царинење и нивното влијание на увозниците, бизнисите и другите засегнати страни и

(5) Обука за поедноставените постапки на царинење.

Во однос на поедноставените постапки на царинење, во предвид беа земени следните регулативи:

- Царински закон

Акцентирани беа следните поедноставени постапки:

a) царинската декларација спомената во Член 72 од Царинскиот закон за изоставување на одредени детали наведени во Член 72 став 1 од овој закон за некои од документите наведени во став 2 и нивно отстранување; б) комерцијален или административен документ, придружен од барање за стоките да бидат предмет на царинска постапка, да бидат поднесени наместо царинската декларација спомената во Член 72 од овој закон и в) стоките ќе влезат во споменатата царинска постапка со влез во записите на носителот на овластувањето. Во овој случај, царинските власти можат да побараат од барателот да ја прикаже стоката.

- Регулативи за имплементација на царинскиот закон

Експертите ги предложија и следните можности за поедноставување:

a) употреба на комплетна гаранција или писмено откажување;

б) употреба на специјални товарни листови;

в) употреба на специјални печати;

г) исклучок од барањето за предвидена рута;

д) овластен статус на испраќачот;

ѓ) примена на поедноставени постапки за стоките: (i) превезувани со железница; (ii) превезувани преку воздушен сообраќај; (iii) превезувани преку вода; (iv) превезувани преку цевововди или електрични водови.