• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
 • contact@gpm.com.mk
 • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Србија 164.000 A: 128 раб.ден B: 32 % Европска агенција за реконструкција CARDS 10.09.2007 - 10.12.2007 ДОСТАПНИ НА БАРАЊЕ

ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПОСТАПКИ НА ТРОШЕЊЕ НА ЕВРОПСКАТА АГЕНЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРАНТОВИ ЗА АКТИВНИ МЕРКИ ЗА РАБОТЕЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ФОНДОВИ ЗА ИНОВАЦИИ

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Општа цел на овој проект е да се потврди дека биле разгледани сите потребни услови во процесот на избор на ревизори за ревизија на сите проекти, т.е. дека сите ревизии биле направени согласно признаените Меѓународни сметководствени стандарди, Меѓународни стандарди за ревизија и во согласност со проектните задачи на ЕАР за избор на ревизори и дека ревизорските постапки се исти со оние наведени во ПЗ за спроведување на ревизиите. 

Специфични цели

 • Да се потврди дека сите проекти биле во согласност со ПЗ дадени од ЕАР при изборот на ревизорски компании или индивидуални ревизори.
 • Да се изберат 20 од вкупно 41 проекти и да се изработи извештај за процесот на избор на ревизори и да се процени стандардот на извршените ревизии. Потребно беше да се потврди дека избраните ревизии се направени според Меѓународните сметководствени стандарди, Меѓународните стандарди за ревизија и во согласност со проектните задачи на ЕАР. Изборот на проектите кои беа проценувани беше направено во согласност со ЕАР. Ова вклучува посети на лице место и верификација на постапките, документите, приходи и расходи, банкарски сметки, итн. За да се потврди дека избраните ревизии биле направени согласно наведените стандарди и ПЗ на проектите за ревизија.

 

ВИД НА УСЛУГА

Завршени беа следните активности:

 • Верификација кој потврди дека сите проекти се  во согласност  со ПЗ дадени од ЕАР во изборот на ревизорски компании или индивидуални ревизор.
 • Ревизии за верификација на 20 проекти, 7 од ALMM фондот и 13 од EDIF.
 • Проверка дека неопходната проверка на избраните проекти била направена согласно Меѓународните сметководствени стандарди, Меѓународните стандарди за ревизија и во согласност со проектните задачи на ЕАР.

Извештаи:

 • Поднесен првичен извештај каде е наведен пристапот, активностите, промените во временската рамка, резултатите и препораките.
 • Извештај за сите проекти за изборот на ревизори според наведеното во инструкциите на ЕАР во проектните задачи кои се на располагање на корисниците на грантови.
 • Извештај за верификација на ревизиите, ревизорските постапки и ревизорските извештаи за седумте проекти финансирани од ALMM и проценка на почитувањето на Меѓународните сметководствени стандарди, Меѓународните стандарди за ревизија и исполнувањето на проектните задачи за ревизија на успешните корисници на грантови како што е побарано од ЕАР.
 • Извештај за верификација на ревизиите, ревизорските постапки и и извештаи за 13 EDIF проекти и почитување на Меѓународните сметководствени стандарди, Меѓународните стандарди за ревизија и исполнувањето на проектните задачи за ревизија на успешните корисници на грантови како што е побарано од ЕАР.
 • Завршен извештај за комплетната задача, наведувајќи го нивото на компетентност на ревизиите и постапките, но и препораки за идните ревизии и/или постапки.