• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
 • contact@gpm.com.mk
 • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Македонија 5.000 A: 50 раб.ден B: 100% ENEL SpA (Италија) ENEL SpA (Италија) 01.08.2007 - 01.09.2007 БЕЗ ПАРТНЕР

АНАЛИЗА НА ЦЕНИ НА МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР ЗА НАБАВКА И ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ И ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ РАБОТИ НА ХИДРОЕЛЕКТРАНИ

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Учество на меѓународен тендер за концесија на реките „Црна река“ и „Мала река“ за изградба на хидроцентралите „Чебрен и Галиште“ и „Бошков мост“ според принципот дизајн, изградба, работење и трансфер.

Анализа на цени на македонскиот пазар за набавка и изведба на градежни и електромеханички работи на хидроелектрани.

Специфични цели

 1. Проценка, верификација и подготовка на извештај за моменталната состојба на цените на пазарот за градежни работи како што се наведени во спецификацијата приложена во проектните задачи.
 2. Проценка, верификација и подготовка на извештај за моменталната состојба на цените на пазарот за набавка и поставување на електромеханичка опрема како што е наведено во спецификацијата приложена во проектните задачи.

 

ВИД НА УСЛУГА

За имплементација на проектот беа ангажирани 2 експерти (градежен и електро инженер), кои направија комплетна анализа на цените на градежните работи и други градежни услуги, како и електромеханичка опрема за изградба на хидроцентрала во Македонија (јавно –приватно партнерство помеѓу ЕЛЕМ – производител на енергија и инвеститорот), и тоа за:

 • Површински работи
 • Подземни работи
 • Работна сила
 • Материјали
 • Турбина
 • Генератор
 • Блок трансформатор
 • MV Ормари
 • Надземен кран
 • AC нисконапонски систем
 • DC нисконапонски систем
 • Контролни системи
 • Заштитни контролни системи
 • Scada
 • Надземна преносна линија

Анализата на цени беше приложена по позиции и под- позиции во детали, согласно барањата на клиентот.