• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Косово 5.000 Environmental Protection Engineering S.A (GR) World Bank - IDA 15.10.2010 - 01.12.2010 Нема

ОТСТРАНУВАЊЕ ОТПАД, ТРЕТМАН НА ПОРАНЕШНА ЛОКАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛА ЗА ГАСИФИКАЦИЈА

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Проектот за чистење и рекламација на земјиште донаторски проект имплементиран од Енергетската корпорација на Косово (ЕКК). Овој проект има за цел да ги намали еколошките штети предизвикани од децениското работење на ЕЕК и става посебен акцент на пепелта и преполните депонии во рудниците на ЕКК и опасен отпад кој се генерирал од  ЕЕК.

Специфични цели

Опис на работа и услуги кои ќе бидат обезбедни од страна на Консултантот:

  • Попис на капацитети за чување и опасен/хемиски отпад складирани во гасната централа
  • Подготовка на детален попис, хемиски анализи, количини и процедури за депонирање/ третман за објектите за складирање и опасен отпад/хемикалии складирани во гасната централа
  • Ревизија на Хидрогеолошките  услови на локацијата
  • План за ублажување на последиците за животната средина, мерки за ублажување и надзор, собирање и депонирање и третман на самото место
  • План за здравствени и безбедносни мерки
  • Анализи и мерки против ризици

 

ВИД НА УСЛУГА

Обезбедување на правни, економски, технички и консултантски услуги за животна средина за времетраење на преговорите со Енергетска корпорација на Косово (ЕКК) - Приштина, Косово за склучување на договорот за работи за имплементација на проектот финансиран од ИДА и холандската влада.