• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ ГО ДОБИ FWC ЛОТ 9 НА EК

Во соработка со европските партнери во конзорциумот, ГПМ Консалтинг го доби FWC Лот 9 на EК којшто е инструмент за брзо и транспарентно ангажирање на експерти за активности од интерес исклучиво на Европската Комисија или пак од интерес и на Комисијата и на земјите / корисниците на програмите за надворешна помош, во контекст на помошта за третите земји.  Договорот започна во септември 2009 година и ги опфаќа секторите на култура, образование, вработување и социјална политика. Индикативниот максимален износ на работата изнесува 12 000 000 евра, а времетраењето на договорот е 4 години.