• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
 • contact@gpm.com.mk
 • EN / MK

ТРГОВСКА ПОЛИТИКА И ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО СТО

Со порастот на глобалната трговија, трговската политика и прашањата поврзани со Светската трговска организација (СТО) стануваат главна цел на економиите во развој и транзиција, во насока на придружување кон трендовите на одржлив економски развој на развиените земји.

Нашата експертиза ги покрива следните области:

 • Пристапување кон Светската трговска организација (СТО)
 • Измени во законодавството и поставување национални стандарди со цел исполнување на условите за пристап кон СТО
 • Поддршка при трговски преговори
 • Регионална економска интеграција – поддршка при основање царинска унија
 • Олеснување на процесот на трговија / царина
 • Проценка на сообразност (акредитација, лаборатории за сертификација и тестирање) што опфаќа прашања во врска со санитаријата и фитосанитаријата / технички бариери во трговијата (ТБТ)
 • Метрологија
 • Стандарди и норми што опфаќаат прашања во врска со санитаријата и фитосанитаријата / технички бариери во трговијата (ТБТ)
 • Поддршка на производителите за прашања во врска со санитаријата и фитосанитаријата
 • Поддршка на производителите за прашања поврзани со техничките бариери на трговијата (ТБТ)
 • Интелектуална сопственост (индустриска сопственост, авторско право / сродни права)
 • Трговија и услуги
 • Политика на конкурентност
 • Трговија и животна средина
 • Инструменти за заштита на трговијата (решавање спорови, транспарентност) и јавните набавки
 • Развивање на капацитетите во согласност со техничките регулативи
 • Промовирање на трговијата