• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

ГПМ Консалтинг нуди консултантски услуги на меѓународно ниво, со цел поддршка на развојот на руралниот бизнис, како и техничка поддршка во областа на руралниот развој и безбедноста на храната. Имајќи пристап до широка мрежа на врвни експерти и организации со повеќегодишно искуство, ГПМ Консалтинг обезбедува консултантски услуги во текот на сите проектни фази, на големи интегрирани проекти, на локални проекти за рурален развој и на проекти за одржлив развој.

Експертизата на ГПМ Консалтинг ги опфаќа следниве области:

  • Примарно земјоделско производство, вклучувајќи ја и хортикултурата
  • Шумарство
  • Управување со земјиште (преуредување на земјишта, планирање на намената на земјиштето и реструктуирање фарми)
  • Рурална инфраструктура, вклучувајќи наводнување и одводнување
  • Заштита и контрола на болести на земјоделските култури
  • Животинско производство и здравје на животни
  • Безбедност на храна
  • Рурални советодавни услуги.