• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ПРОЦЕНА НА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА КОСОВО (АПК)

Во рамките на ЕК, FWC Beneficiaries, Лот 9, експерт на ГПМ Консалтинг беше ангажиран за проценка на работењето на АПК наспроти целите на приватизирање и ликвидација и мерливите индикатори како што е нагласено во Бизнис планот на АПК 2009 и во шемата за доделување бонуси според перформансите.