• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

ГПМ КОНСАЛТИНГ СО МЕЃУНАРОДЕН ПАРТНЕР ЌЕ ЗЕМЕ УЧЕСТВО ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ „СТАТУС НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОДРЕДБИТЕ ОД CEFTA КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВЛАДИНИТЕ НАБАВКИ“


ГПМ Консалтинг ќе биде вклучен во имплементацијата на проектот CPF III 2017-03 ”Унапредување на регулаторната соработка во CEFTA“ со својот Тим Лидер и Клучен експерт. Проектот започна со имплементација на почетокот на Септември 2017 година со првиот состанок одржан во седиштето на CEFTA во Брисел. Времетраењето на проектот е до април 2018 година.
Целта на задачата е да се обезбеди асистенција на членките на CEFTA да го разгледаат статусот на имплементација на одредбите од Договорот за CEFTA кои се однесуваат на Владини набавки на добра, работи, и услуги (Членовите 34-36 вклучително и Членовите 26-29 за услуги) и напредокот во отворањето на нивните пазари на Владини набавки.