• ++389.2.3215353; ++389.2.3215354
  • contact@gpm.com.mk
  • EN / MK

Име на правен субјект Земја Вкупна вредност на проектот (ЕУР) Број на персонал Име на клиент Извор на финансирање Датум (почеток/ крај) Име на партнери доколку има
ГПМ Консалтинг Република Македонија 6.300 A: 30 раб.ден B: 50 % Европска тренинг фондација (ЕТФ) Европска комисија (ЕУ) 01.4.2008 - 02.9.2008 ДОСТАПНИ НА БАРАЊЕ

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ ВО ИЗРАБОТКАТА НА НАЦРТОТ НА НАЦИОНАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПРЕДОКОТ НА СОО

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Општи цели

Подготовка на Националниот извештај за напредокот на СОО

 

 

ВИД НА УСЛУГА

Во рамките на задачата се имплементирани следните активности:

  • Тековна координација на работата со националниот менаџер на ЕТФ;
  • Консултација со релевантните  засегнати страни и организации и сеопфатно зачувување на сите податоци и  информации кои се релевантни за прашањата содржани во прашалникот;
  • Поднесување на разгледување до ЕТФ  на нацртот на првиот национален извештај на англиски врз основа на  пополнетиот прашалник а според структурите означени во Анекс 1;
  • Внесување на коментари добиени од ЕТФ и поднесување до ЕТФ на конечниот нацрт на националниот извештај на англиски врз основа на пополнетиот прашалник;
  • Превод  на македонски на  конечниот извештај кој се базира на прашалникот и негово  доставување до клучните засегнати страни и  организации во државата.